Mingli 名例名者,五刑之罪名;例者,五刑之體例也 | Laws on definitions and rules (Lois sur les définitions et les règles 2)

1. Wuxing 五刑 | The Five Punishments (Les Cinq peines)

2. Shi'e 十惡

3. Bayi 八議

4. Yingyizhe fanzui 應議者犯罪

5. Zhiguan youfan 職官有犯

6. Junguan youfan 軍官有犯

7. Wenwuguan fan gongzui 文武官犯公罪

8. Wenwuguan fan sizui 文武官犯私罪

9. Yingyizhe zhi fuzu youfan 應議者之父祖有犯

10. Junguan junren fanzui mian tuliu 軍官軍人犯罪免徒流

11. Fanzui de leijian 犯罪得累減

12. Yili quguan 以理去官

13. Wuguan fanzui 無官犯罪

14. Chuming dangchai 除名當差

15. Liuqiu jiashu 流囚家屬

16. Chengshe suo buyuan 常赦所不原

17. Tuliuren zaidao huishe 徒流人在道會赦

18. Fanzui cunliu yangqin 犯罪存留養親

19. Gongyuehu ji furen fanzui 工樂戶及婦人犯罪

20. Tuliuren you fanzui 徒流人又犯罪

21. Laoxiao feiji shoushu 老小廢疾收贖

22. Fanzui shi wei laoji 犯罪時未老疾

23. Jimo zangwu 給沒贓物

24. Fanzui zishou 犯罪自首

25. Erzui jufa yi zhong lun 二罪俱發以重論

26. Fanzui gongtao 犯罪共逃

27. Tongliao fan gongzui 同僚犯公罪

28. Gongshi shicuo 公事失錯

29. Gong fanzui fen shoucong 共犯罪分首從

30. Fanzui shifa zaitao 犯罪事發在逃

31. Qinshu xiangwei rongyin 親屬相為容隱

32. Lizu fan sizui 吏卒犯死罪

33. Chujue panjun 處決叛軍

34. Shahai junren 殺害軍人

35. Zaijing fanzui junmin 在京犯罪軍民

36. Huawairen youfan 化外人有犯

37. Bentiao bieyou zuiming 本條別有罪名

38. Jiajian zuili 加減罪例

39. Cheng chengyu chejia 稱乘輿車駕

40. Cheng jiqin zufumu 稱期親祖父母

41. Cheng yu tongzui 稱與同罪

42. Cheng jialin zhushou 稱監臨主守

43. Cheng rizhe yi baike 稱日者以百刻

44. Cheng daoshi nüguan 稱道士女冠

45. Duanzui yi xinban lü 斷罪依新頒律

46. Duanzui wu zhengtiao 斷罪無正條

47. Tuliu qianxi difang 徒流遷徙地方

[view entire text

Table of content

Meta-information

Index

propername

bookname

personname

geoname