3. Bayi 八議

Event of application

Statement in: DMLJJFL_1610

LU 3

一曰議親。謂皇家袒免以上親及太皇太后、皇太后緦麻以上親,皇后小功以上親,皇太子妃大功以上親。

二曰議故。謂皇家故舊之人,素得侍見,特蒙恩待日久者。

三曰議功。謂能斬將奪旗,摧鋒萬里;或率眾來歸,寧濟一時;或開拓疆宇,有大勳勞,銘功太常者。

四曰議賢。謂有大德行之賢人君子,其言行可以為法則者。

五曰議能。謂有大才業,能整軍旅、治政事,為帝王之輔佐、人倫之師範者。

六曰議勤。謂有大將吏謹守官職,早夜奉公;或出使遠方,經涉艱難,有大勤勞者。

七曰議貴。謂爵一品及文武職事官三品以上、散官二品以上者。

八曰議賓。謂承先代之後為國賓者。

Statement in: DQLJJFL_1646

LU 3

一曰議親。謂皇家袒免以上親,及太皇太后、皇太后緦麻以上親,皇后小功以上親,皇太子妃大功以上親。

二曰議故。謂皇家故舊之人,素得侍見,特蒙恩待日久者。

三曰議功。謂能斬將奪旗,摧鋒萬里,或率眾來歸,寧濟一時,或開拓疆宇,有大勳勞,銘功太常者。

四曰議賢。謂有大德行之賢人君子,其言行可以為法則者。

五曰議能。謂有大才業能整軍旅治、政事,為帝王之輔佐,人倫之師範者。

六曰議勤。謂有大將吏謹守官職,早夜奉公,或出使遠方,經涉艱難,有大勤勞者。

七曰議貴。謂爵一品,及文武職事官三品以上、散官二品以上者。

八曰議賓。謂承先代之後,為國賓者。

Statement in: DQLL_1740

LU 3

一曰議親。謂皇家袒免以上親,及太皇太后。皇太后緦麻以上親,皇后小功以上親,皇太子妃大功以上親。

二曰議故。謂皇家故舊之人,素得侍見,特蒙恩待日久者。

三曰議功。謂能斬將奪旗,摧鋒萬里,或率眾來歸,寧濟一時,或開拓疆宇有大勳勞,銘功太常者。

四曰議賢。謂有大德行之賢人君子,其言行可以為法則者。

五曰議能。謂有大才業能,整軍旅、治政事,為帝王之良輔佐者。

六曰議勤。謂有大將吏,謹守官職,早夜奉公,或出使遠方,經涉艱難,有大勤勞者。

七曰議貴。謂爵一品,及文武職事官三品以上,散官二品以上者。

八曰議賓。謂承先代之後,為國賓者。

Statement in: HDSLXB

LU 4

一曰議親。謂皇家袒免以上親。及太皇太后皇太后緦麻以上親。皇后小功以上親。皇太子妃大功以上親。二曰議故。謂皇家故舊之人素得侍見。特蒙 恩待日久者。三曰議功。謂能斬馘奪旗。摧鋒萬里。或率眾來歸。甯濟一時。或開拓疆宇。有大勳勞。銘功太常者。四曰議賢。謂有大德行之賢人君子。其言行可以為法則者。五曰議能。謂有大才業。能整軍旅。治政事。為帝王之良輔佐。 [謹案為帝王之良輔佐。原註作為帝王之輔佐。人倫之師範。雍正三年奉旨改。] 六曰議勤。謂有大將吏謹守官職。早夜奉公。或出使遠方。經涉艱難。有大勤勞者。七曰議貴。謂爵一品。及文武職事官三品以上。散官二品以上者。八曰議賓。謂承先代之後為國賓者。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Index

propername

bookname

personname

geoname