Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 15 Min zhi kuqing bubao shangsi 民之苦情不報上司

一、州縣官將民之苦情不行詳報上司,使民無處可愬,其事發覺,將州縣官革職,永不敘用。若州縣官已經詳報,而上司並不准接題達者,將上司亦行革職。至于賑濟被災之民,以及蠲免錢糧,州縣官有侵蝕肥己,使民不沾實惠等弊,或被傍人出首,或受累之人具告,或科道查出糾參,將州縣官照貪官例革職拏問。其督撫、布政司、道、府等官,不行稽察,令州縣任意侵蝕者,俱行革職。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname