Xingbu xianxing zeli (1680)

Table of Index: propername

Number of name: 88

乾清門
1[1]
京口
1[1]
京城
2[1] [2]
個舊
1[1]

1[1]
午門
4[1] [2] [3] [4]
厄木齊
1[1]
厄魯德
2[1] [2]
古北口
1[1]
呾呾廟
1[1]
喀爾喀
2[1] [2]
喜峰口
1[1]
四川
2[1] [2]
多羅
1[1]

4[1] [2] [3] [4]
大通橋
1[1]
天安門
1[1]
奉天
5[1] [2] [3] [4] [5]
奉天府
1[1]

4[1] [2] [3] [4]
寧古塔
15[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
尚陽堡
6[1] [2] [3] [4] [5] [6]
山東
3[1] [2] [3]
山海關
1[1]
山西
1[1]
崇國寺
1[1]
巴林
1[1]
度山
1[1]
康熙
14[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
廣東
2[1] [2]
廣西
2[1] [2]
德州
1[1]

1[1]
新添
1[1]
新滿洲
2[1] [2]
昌平
2[1] [2]

1[1]
景山
1[1]
杭州
1[1]
東華門
1[1]
松林
1[1]
查漢綽爾濟
1[1]
查漢達爾漢綽爾濟
1[1]
正陽門
1[1]
永寧
1[1]
江南
2[1] [2]
江寧
1[1]
江西
1[1]
河南
1[1]
波羅河
1[1]
流河
1[1]
浙江
2[1] [2]
海澄
1[1]
湖南
1[1]
湖廣
1[1]

2[1] [2]
滿洲
6[1] [2] [3] [4] [5] [6]
瀛臺
1[1]
烏喇
3[1] [2] [3]
理藩院
1[1]
甘肅
1[1]
白塔寺
1[1]
盛京
6[1] [2] [3] [4] [5] [6]

3[1] [2] [3]
直隸
23[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
神武門
1[1]
福建
1[1]
紫禁城
3[1] [2] [3]
翁牛忒
1[1]
蒙古
3[1] [2] [3]
西安
1[1]
西華門
1[1]
諾鄧
1[1]
貴州
2[1] [2]
通州
1[1]
遼陽
1[1]
金水橋
1[1]
長安
5[1] [2] [3] [4] [5]
長安門
1[1]
阿木道
2[1] [2]
陝西
1[1]
雅圖溝
1[1]
雲南
3[1] [2] [3]
順天
1[1]
順天府
2[1] [2]
順治
3[1] [2] [3]
黑山
1[1]
黑龍江
1[1]

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname