Xingbu xianxing zeli (1680)

Table of Index: personname

Number of name: 13

侯滿英
1[1]
傳智
1[1]
化乘
1[1]
吳二
1[1]
張興
1[1]
徐元善
1[1]
李大
1[1]
李振鄴
1[1]
湯二
1[1]
田耜
1[1]
莫爾洪
1[1]
蔡大
1[1]
賈二
1[1]

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname