Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Zhisheng shijian xianqi [直]省事件限期

一、[直隸]各省,民間首告事件,凡關強盜情者,以首告到官之日為始,定限一年,務要具題結案。若罪犯已獲,証佐已齊,情事已真,至一年已滿,承問官再為遲延,不行詳結,應聽該督撫查明題參,交該部議處。如該督撫徇情不參,被科道查出,題參之日,應將該督撫一併交與該部議處。如案內或因正犯及要証未獲,情事未得真確者,該督撫題明展限等因具題,奉旨:凡應速結之事,仍著速結。若並無可候之處,復因有一年之限,遷延日期,以致遲延者,從重治罪。餘依議。又各省府、州、縣自理應結首告事件,俱限二十日內審明結案。若案內隔地,提人行查,俟人、文到日為始,再限二十日內審明結案。至于該督撫批審事件,限一個月審明詳報。若案內提人行查,以人、文到日為始,再限一個月,審明詳報該督撫,審明速結。俟年終,該督撫將該府、州、縣審結事件查明,若有遲延隱瞞情弊,借端逾限者,即將該官職名開明題參,交與該部議處。督撫不行查參,別有發覺者,將該督撫亦行議處。其按察司親理事件,限一月內完結。如有遲延,限內不行審結,以致拖累人犯者,該督撫即行查參,交與該部議處。如該督撫徇情不行題參,或被科道糾參,或被犯人首告,將督撫亦交與該部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname