Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Zhili gesheng mairen [直隸]各省買人下半條移入[康熙]二十二年

一、除[直隸]各省大小文武官員,及駐防將軍、副都統等,將各該管所屬之民不准買外,凡旗下官兵,許令照舊買人。在京者,許[宛][大]二縣、五城兵馬司用印。在外者,許各州縣官用印。將賣身之人,問明真正姓名、籍貫,取具情願賣身口供,及保人口供登簿,照例申報戶部。其流移之民,有情願賣身者,在何處賣,許在本處官用印。若故意掯勒,不行用印,發覺交與該部,從重議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname