Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 3 Gesheng zhufang bingding mairen 各省駐防兵丁買人

一、各省駐防將軍、副都統以下、驍騎校以上、提鎮以下、千把總以上,不許買本省之民。若違禁買者,令該督撫等查參,將所買之官降二級調用。官員之家僕買者,照伊主本身所買議處。該管官員不行查出者,俱各降一級,留任。兵丁買民,止許少買,買時須賣身之人親到地方官處,取願賣口供存案,文契內寫「情願」字樣,用印准賣。若已經取供存案,契內有「情願賣身」字樣,後有誣告者,反坐。所告之人,若無口供存案,文契內有「情願」字樣,勒買情由是真者,將所買兵丁枷號一個月、鞭一百。如官員囑託伊下兵丁買者,照依本身所買之例處分。至本主在京,家僕、披甲在外省駐防者,仍照另戶兵丁准買。外省駐防官員,有披甲之人,亦不准買民。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname