Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 8 Qixiaren ruguan 旗下人入官

一、凡旗下入官之人,若仍照前分撥伊等在旗,佐領下俱各有定額,且各有該管之主,應停止入官,令入各旗辛者庫。其包衣佐領人送來入官者,亦照此例入辛者庫。辛者庫人犯入官之罪者,刑部枷號完結。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname