Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 3 Touchongren zhi nü pinjia 投充人之女聘嫁移入[康熙]二十四年

一、凡家僕女兒,不問伊主,偷嫁與人,五年內控告者,將所嫁之女斷回與本主,給還聘禮。嫁女之人,鞭一百。若過五年,免其夫妻拆離,給銀四十兩。如不得銀,仍將夫妻拆離。其嫁女之人,亦鞭一百。凡係辛者庫人之女,不論年分遠近,將女兒斷與伊主,將偷嫁之人亦鞭一百。其該管撥什庫,應無庸議。若明知辛者庫與旗下人家僕之情,說媒及聘娶者,照不應重律治罪。若不知情,免罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname