Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 3 Jifang jincang midan 寄放進倉米石

一、[大通橋]監督,將運進倉內米數,預期行文八倉監督等,早開倉門,務要本日照數收完。如有至晚收不完米石,該監督親身查點登簿,連袋送進倉門內寄放,次日抽掣收受,不許將入倉米石中途寄放。如有犯者,照偷盜議罪。監督將進倉之米不行查看寄放,交與吏部議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname