Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 6 Jianchai liangmin yingyi 僉差良民應役

一、坐糧廳所屬八行運役,及倉役名缺,責令[通州]知州僉選誠實良民應役。如仍保送旗人,及民一人而充兩三役者,經倉場侍郎、巡倉御史查出題參,將該州知州降一級,留任。其霸充及保結之人,係旗下,枷號一個月,鞭一百;係民,責四十板,徒二年。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname