Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Xingfan siyan 興販私鹽

一、凡興販私鹽,民、兵俱照律治罪。地方官失于覺察,被人首告,一次者,該御史指名題參,降職一級;二次者,降職二級。俱戴罪,限一年,緝獲私鹽一次者,還職一級;二次者,還職二級。被人首告三次者,革職為民。至營兵販賣私鹽,由管營官失于鈐束。如被地方拏獲一次者,指名題參,降職一級;二次者,降職二級。俱戴罪,限一年,將私販兵丁拏獲一次者,還職一級;二次者,還職二級。如被地方拏獲三次者,革職為民。凡旗下人并放馬人等私鹽事犯,本主係官,罰俸兩個月;不係官,鞭七十。佐領、驍騎校、包衣大,各罰俸一個月。小撥什庫、催莊、撥什庫,各鞭五十。放馬人等興販私鹽者,總管去的旗下章京,每甲喇去的章京等,俱罰俸兩個月。撥什庫等,各鞭八十。不及十人,一二人私販,或十人以上不帶軍器,仍照律治罪。官員,照前定例議處。興販私鹽旗下人之主,佐領、驍騎校、小撥什庫等,及放馬人等,所管章京、撥什庫等,仍照前定例議處外,凡旗人、兵民聚眾十人以上,帶有軍器,興販私鹽者,無論拒捕傷人,俱照強盜已行得財律,立斬。至于興販私鹽,一體交與文武各官,嚴行緝挐。其不及十人,及十人以上,不帶軍器者,汛地武官失于覺察,亦應照前定文官處分之例處分。若十人以上,帶有軍器,興販私鹽,失于覺察者,將失事地方專管文武官員革職,兼轄官降二級,俱留任。限一年緝挐,緝獲一半以上者,還其官級;若不獲者,題參之日,照此定例革職、降級。仍應請敕下各該督撫、巡鹽御史、提督、總兵官,嚴加督緝。如有失察官員,即行題參。倘徇庇不參,或被傍人出首,或科道官糾參,照徇庇例議處。專管官,一年內挐獲十人以上、帶有軍器大夥私販一次者,紀錄一次;二次者,紀錄二次;三次者,加一級;四次者,加二級;五次者,不論俸滿即陞。兼轄官,一年內挐獲三次者,紀錄一次;六次者,紀錄二次;九次者,加一級。如挐獲次數多者,俱照此次數紀錄加級。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname