Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Qixiaren chujing fangzhai 旗下人出境放債

一、旗下人既不准出境外放債,有與境外州縣民人控告者,概不准行。其境內之人欠債能還,而刁蹬年久不還者,准行審理。若借債之後身死,而家業實無可還之物者,債主雖告,亦不准行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname