Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Jin duangong daoshi 禁端公道士

一、凡人不回都統,取用印咨文,行禮部,私令端公、道士醫治者,係官,交與該部議;係平人,照違令律治罪。將私行醫治端公、道士杖一百。雖禀過部,端公、道士謊稱眼見捉拏狐魅,作為異端醫治,致人死者,將端公、道士俱照鬬毆殺人律,擬絞監候,秋後處決。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname