Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 4 Lama rongliu funü 喇嘛容留婦女

一、京城內[白塔寺]居住喇嘛九名,[呾呾廟]居住喇嘛八名,及[厄木齊]喇嘛,均應照舊留住外,其[崇國寺]居住喇嘛,應令出京城,在四天王廟居住。嗣後和、碩親王以下,及民間如有喇嘛班第者,俱出城外,在[查漢達爾漢綽爾濟]喇嘛處居住。凡人如有治病念經供齋者,須夫妻同坐。白日請來,即令回去。如夫不在家,而婦人們請喇嘛班第到家者,照不應重律治罪。如禀過該佐領、驍騎校請來者,無罪。其私造寺廟,及婦女寺廟燒香,往來行走者,照律治罪。此等事,被傍人拏首者,從犯人名下追銀十兩,給與拏首之人。如奴僕出首,照首主例治罪。至於容留婦女,行蹤污穢,并私做喇嘛,及私進京城居住者,係外邊喇嘛,交與理藩院;係[阿木道]喇嘛,交與禮部。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname