Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 4 Chuge jiansheng 黜革監生

一、恩詔所廕,及恩拔、歲副監生,有題參處分之處,應聽各部院衙門題參外,其捐納監生,有事故應黜革者,照學臣黜革生員例,不必題參,咨報該監。該監查明,應黜革者徑行黜革,仍咨禮部知照。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname