Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 5 Genyi chongtu yongji 跟役衝突擁擠

一、凡壇廟祭祀,及聖駕出入,並陞殿之日,上朝官員之跟役,肆行喊叫爭競,將聚集官員衝突擁擠者,所犯之人,係旗下,鞭一百;係民,責四十板。其主係官,交與該部,罰俸三個月;係常人,鞭五十;係民,折責二十板。其平常朝會之日,官員跟役肆行喊叫爭競,將聚集官員衝突擁擠者,所犯之人係旗下人,鞭六十;係民,責二十板。其主係官,交與該部,罰俸一個月;係常人,鞭三十;係民,責十板。其內裏人,并大臣、侍衛之跟役,犯此等事者,俱各交與該管大臣衙門治罪。此等衝突擁擠之人,交與派出章京、步軍校等嚴拏。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname