Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 6 Guanyuan qimu ousi nupu 官員妻母毆死奴僕

一、凡官員妻母、祖母將家僕毆打致死者,照伊夫子孫品級罰俸一年。若故意毆死者,罰俸一年,追人一口入官。至伊夫子孫原有官職,身故後無俸者,將伊夫子孫照原官品級罰俸,交與該部追取銀兩。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname