Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Sengren shashi 僧人殺師

一、僧人化乘殺伊師父傳智一案,刑部議:查律內「凡僧尼若於其受業師,與叔伯同」等語,據此,化乘合依凡謀殺期親尊長已殺者,皆凌遲處死律,應即凌遲處死。具題,奉旨:化乘著改為即處斬,永著為例。李大蔡大俱改為應斬,著監候,秋後處決。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname