Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Nongmang tingsong 農忙停訟

一、民詞每年自四月初一日至七月三十日,時正農忙,除謀反、叛逆、盜賊、人命及貪贓壞法等重情,照舊審理,其一應戶婚、田土以及鬥毆等細事,一概不准受理。自八月初一日以後,方許聽斷。其有司自四月以後受理細事、通賄起滅、追比錢糧、違例用大枷、夾棍慘斃者,不時嚴查,指名題參。若督撫容情不行題參,或受害之民首告,或科道糾參,將督撫一併交與該部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname