Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 8 Yuesu 越訴

一、如事款有碍本官,不便控告,或有冤抑審斷不公,須於狀內將控過衙門、審過情節開載明白,方許准理。若未告州縣,或已告州縣,不候審斷,越訴者,將越訴之人治罪。若上司官准其越訴者,將違例准狀之官議處。州縣一應大小事件,如有審斷不公,顛倒是非者,或經別衙門審出,將原問官題參,嚴加議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname