Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 4 Baiyi fanzang 白役犯贓

一、凡正身衙役,不許私用白役。如私用白役得贓,將白役照衙役犯贓治罪。其白役犯贓,正身衙役知情同行者,照衙役犯贓治罪;不知情不同行者,不坐。若違禁用白役者,正身衙役與白役俱杖一百,革役。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname