Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Sizhu qian 私鑄錢下半條已入[康熙]七年

一、私鑄,為首及匠人處斬,家產入官;為從及知情買使者,立決,處絞。賣錢經紀、鋪戶,興販攙和私錢者,責四十板,枷號一個月,流徙[尚陽堡]。在京總甲、在外各鄉村、十家長、鄰佑,知私鑄而不挐獲舉首者,俱照為首者處斬,家產入官。若不知者,責四十板,枷號一個月,徒一年。傍人告捕私鑄者,審實,內則該部,外則地方官,賞給銀五十兩。[明]季廢錢不許攙入舊錢之內,舊錢不許攙入新錢之內,如有故違攙和行使者,係民,責四十板,枷號一個月;係旗下人,鞭一百,枷號一個月。有能舉首者,審實,將貿易之錢內,有禁止不使舊廢錢入部,其好錢全給舉首之人;此外,部中再賞銀十兩。該管地方官知情,任其私鑄者,亦照為首者處斬,家產入官。若不知者,交與該部。在內五城坊官,在外州縣、衛所各官,如該地方經紀、鋪戶販賣攙和者,該州縣不能覺察,或係上司查出,或被別地方人告發,一起以上者,交與該部掌印兵馬司;併各省知府、[直隸]知州,若不能覺察,一起以上者,交與該部;司道各官不能覺察二起以上者,交與該部。知府以下,或捕盜同知、通判,州縣下吏目、典史,有捕盜責任者,其罪各照掌印官例。鹽運司鹽運使,照司道例;分司,照知府例;鹽場大使,照典史例。若營伍內有私鑄販賣等弊,千總、守備、都司各官,俱照州縣例;遊擊、參將、副將,照司道例。在內責成五城御史,在外責成該撫,嚴加察訪。如有私鑄及經紀鋪戶販賣私錢者,係何官失於覺察,即指名題參,照例議處。若五城御史、各該撫不實力奉行,怠玩不行,查出者,科道指參,交與該部。其內外各鑄錢官員,務期照式鼓鑄磨鑢精工,若不合式輕小者,指參,交與該部。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname