Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Chanhuo xiaoqian 攙和小錢

一、私自鑄錢,并攙和小錢行使者,[京城][直隸]各省官員嚴加查挐。挐獲私自鑄錢之人,仍照先所定之例治罪。凡經紀、鋪戶、民等將所禁小錢攙和行使者,傍人挐首,俱不准筭。該管官員巡查挐獲者,不論錢數多寡,枷號一個月,責四十板,流徙[尚陽堡]。如仍怠玩,不行查挐,或被科道糾參,或被戶部查出,將該管官員,亦照例治罪。其錢局內爐頭、匠役人等,私自盜鑄小錢,令錢法侍郎等并稽查錢局科道官員、該監督等,嚴加查挐。如不嚴加查挐,或被傍人出首,或被科道糾參,將錢法侍郎并稽查錢局科道官員、該監督等,俱交吏部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname