Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Jianqing 姦情

一、凡職官與相等職婦通姦者,男、婦俱擬絞,秋後處決。凡職官與在家軍民人妻通姦者,官革職,不准折贖,鞭一百;婦女枷號一個月,鞭一百,給與本夫。凡軍民人等與職官妻通姦者,男、婦俱擬絞,秋後處決。如出征者,俟伊夫回日處決。凡在家軍民與出征人妻通姦,男、婦俱擬絞,俟伊夫回日處決。伊夫欲殺者,秋後處決。如伊夫有懇免者,姦夫、姦婦俱枷號兩個月,鞭一百。其婦仍給本夫。如姦夫係官,姦婦之夫又懇處死伊妻者,姦婦處死,姦夫革職,枷號三個月,不准折贖,鞭一百。凡軍民人等與相等人妻通姦者,男、婦各枷號一個月,鞭一百,其婦仍給本夫。凡家長姦家下有夫之婦,被傍人出首,審實者,其主照不應輕律,笞四十。如係職官,交與該部,婦人免罪。凡奴僕及無甲胄賤人通姦者,不分出兵、在家,俱各鞭一百。凡官員軍民人等之侍妾,與軍民人等,及與別家奴僕通姦者,男、婦俱鞭一百。若本主侍妾與家下奴僕通姦者,男、婦各擬絞,秋後處決。此內職官有犯罪至於死者,具題完結。如鞭責枷號之罪,部內照常發落。及民人犯姦,亦照此例治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname