Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 3 Gumiren shihuo 雇覓人失火

一、自己疏防失火,及放火,因而盜取財物,并故意燒官民房屋者,仍照律治罪。至雇覓之人疏忽失火,致燒本主房屋,延燒他人房屋,因而致傷人命者,俱比照房主自己失火律治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname