Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 4 Dubo 賭博

一、凡賭博,不分旗下、民人,俱枷號兩個月。係旗下,鞭一百;係民,責四十板。開場之人,在家存留賭博之人,將自己銀錢放頭、抽頭之人,各枷號三個月。係旗下人,鞭一百;係民,責四十板。官員有犯賭博者,革職,枷責,不准折贖。如該管各官不行嚴查緝拏,或被傍人拏首,或被賭博中之人出首,審實者,若係官員、兵役、閒散、另戶之人,將佐領、驍騎校俱交與該部,小撥什庫不准折贖,鞭五十。其參領所屬參領下有犯二次賭博者,都統、副都統所管旗下有犯三次者,俱交與該部。若係民,司坊官交與該部總甲,不准折贖,責二十板。至於地方內有犯賭博二次者,將該管城上官員交與該部。巡捕營兵有犯賭博者,將所管把總交與該部。有犯二次者,將遊擊、參將交與該部。府佐領下人有犯賭博者,佐領并包衣大,亦照在外佐領、驍騎校,交與該部。小撥什庫,亦不准折贖,鞭五十。在屯居住之人有犯賭博者,將屯撥什庫亦不准折贖,鞭五十。其該管官,並小撥什庫及本主,免議罪。府佐領下人有犯賭博者,都統、副都統、參領免交該部。凡家僕賭博,各有其主,其該管人員亦免交該部。其賭博人之主,係官,交與該部;係旗下、平人,鞭二十五;係民,責十板。傍人出首賭博,或賭博中人出首者,出首之人免罪,將賭博銀錢一半與出首之人,一半入官。凡係查管之人拏送者,其該管之人俱豁免。凡以財物打馬、弔鬥、混江,仍照賭博例治罪。其雖不賭錢,賭飲食等物者,照不應重律治罪;係官,交與該部。此俱應照見發有據乃坐。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname