Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 6 Qixia jiaren zhuangtou yishi haimin 旗下家人莊頭倚勢害民

一、凡旗下家人、莊頭等,在外倚勢害民,霸佔子女,將良民無故拏到家去,綑綁打死,把持衙門,此等事發者,若係內包衣人,將該管官降一級,留任;若係王、貝勒、貝子、公家人,將該管理家務官亦降一級,留任;若係民,公、侯、伯、大臣、官員家人,將各主降一級留任;若係平人,鞭一百。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname