Mongolian Code 1766

Article 6 - 襲職捏報無子

一、凡承襲王、貝勒、貝子、公、扎薩克台吉等職銜,若有子而捏保無子呈報,將該扎薩克王、台吉并協理旗務之台吉,俱革退辦理旗務之職,罰俸一年。無俸協理台吉,罰五九牲畜。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname