Mongolian Code 1766

Article 57 - 王等騎瘦行軍傳禁之馬 (čirig mordaqui-yi jarlaγsan-u qoyin-a, čaγajilaγsan morid-i vang-ud unuju ečegekü anu)

一、已未管旗王、貝勒、貝子、公、台吉、、塔布囊等將行軍傳禁之馬匹騎瘦者,各罰俸六個月。無俸台吉、塔布囊,罰馬十匹。
nigen jüil, čiriglemü kemen jarlaγsan-u qoyin-a čaγajilaγsan morid-i jasaγ ba jasaγ busu vang, beyile, beyise, güng, tayiji, tabunang-ud unuju ečegülbesü ken ken-i-ber čöm jirγuγad sar-a-yin fünglü tasuluγtun, fünglü ügei tayiji, tabunang-ud bolbasu arbaγad mori ab

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname