Mongolian Code 1766

Article 68 - 偷在圍場內打牲

一、凡蒙古等偷在圍場內打牲被獲,交八溝理事同知審訊。初次者,枷號一個月;兩次者,枷號兩個月;三次者,枷號三個月,俱在圍場附近處所示眾。滿日鞭一百,交各該扎薩克嚴行管束,仍報院詳查。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname