Mongolian Code 1766

Article 87 - 台吉行竊應議罪

一、凡台吉行竊爲匪,革退台吉職銜,作爲平人。其馬畜取付失主, 其屬下家奴撤給伊近支兄弟。將該扎薩克,照疏於查察、管束不嚴例議處。若爲匪之台吉仍不悛改,又行爲匪,該扎薩克即將伊奴隸辱使。若能改悔,過三年後,該扎薩克聲敘緣由具保,報院轉奏,復其台吉職銜。

[view entire text

Table of content

Meta-information

目錄

I - guanxian 官銜

II - hukou chayao 戶口差徭

III - chaogong 朝貢

IV - huimeng xingjun 會盟行軍

V - bianjing kashao 邊境卡哨

VI - daozei 盜賊

VII - renming 人命

VIII - shougao 首告

IX - buwang 捕亡

X - zafan 雜犯

XI - lama li 喇嘛例

XII - duanyu 斷獄

Index

personname

geoname