Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 32 Chengzhui niben 承追逆本

一、凡各項應追贓銀,承追各官,如限內追不完者,交與該部議。再借逆賊本銀者,限六個月內全完。如不完者,借銀之人係官,交與該部;係平人,照不應重律責治。如仍不完,六個月一次,照此例行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname