Xingbu xianxing zeli (1680)

門第一 | Mingli 名例

條例/tiaoli 1 Shi'er ganlian bushe 十惡干連不赦

條例/tiaoli 2 Fanpan ganlian 反叛干連

條例/tiaoli 3 Nianyou mianliu 年幼免流

條例/tiaoli 4 Fanpan nupu ruguan 反叛奴僕入官

條例/tiaoli 5 Minren tupei yushe 民人徒配遇赦

條例/tiaoli 6 Qixia tuliu zhe jiahao 旗下徒流折枷號

條例/tiaoli 7 Xinmanzhou zhizui 新滿洲治罪

條例/tiaoli 8 Guanyuan shenwu lanzang huomian 官員審無婪贓豁免

條例/tiaoli 9 Tan guanyi buzhun zheshu 貪官役不准折贖

條例/tiaoli 10 Shicha yayi 失察衙役

條例/tiaoli 11 Lanzhun zheshu 濫准折贖

條例/tiaoli 12 Junzui yangqin 軍罪養親

條例/tiaoli 13 Laoji shoushu 老疾收贖

條例/tiaoli 14 Miansi yangqin 免死養親

條例/tiaoli 15 Zhaoli cunliu yangqin 照例存留養親

條例/tiaoli 16 Suisong liufan 隨送流犯

條例/tiaoli 17 Yajie jianle 押解姦勒

條例/tiaoli 18 Yichu tougui 逸出投歸

條例/tiaoli 19 Daozei tougui 盜賊投歸

條例/tiaoli 20 Zeilu funü duangui benfu 賊擄婦女斷歸本夫

條例/tiaoli 21 Cha zhenwang xiaoli 查陣亡効力移入[康熙]二十六年

條例/tiaoli 22 Wangni zhulian 妄擬株連

條例/tiaoli 23 Junji jimuo 軍機籍沒

條例/tiaoli 24 Guanyun mianci 官員免刺

條例/tiaoli 25 Lexian zhuizang 勒限追贓

條例/tiaoli 26 Zhaomin fan tuliu 招民犯徒流

條例/tiaoli 27 Tanzang guanyi liuxi wula dengchu 貪贓官役流徙[烏喇]等處下半條移入[康熙]二十一年

條例/tiaoli 28 Kaixie liufan diming niansui 開寫流犯地名年歲

條例/tiaoli 29 Diansheng dingdi faqian [滇]省定地發遣

條例/tiaoli 30 Ruwu guanyuan raohai difang 入伍官員擾害地方

條例/tiaoli 31 Miansi junqian xiaoli 免死軍前効力免死軍前効力

條例/tiaoli 32 Chengzhui niben 承追逆本

條例/tiaoli 33 Chengzhui guanyuan jiao gaibu 承追官員交該部

條例/tiaoli 34 Junzui yixia huiti 軍罪以下彙題

條例/tiaoli 35 Yingxing yizui guanyuan zisong yichu 應行議罪官員咨送議處

條例/tiaoli 36 Huishen 會審

條例/tiaoli 37 Benshen yange 本身閹割

條例/tiaoli 38 Xi tianwen 習天文

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname