Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 9 Tan guanyi buzhun zheshu 貪官役不准折贖

一、文武官員,有犯笞、杖、徒、流、雜犯死罪,俱照律折贖。其律內運炭、運灰、運磚、納米、納料贖罪等罪名,俱照律文有力、圖內折銀收贖。如不能納銀者,照無力的決。其貪贓官役,流、徒、杖罪,概不准折贖。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname