Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 24 Dang diaoshu sheli sun dengwu 當貂鼠猞猁猻等物

一、貂鼠、猞猁、猻狐肷等衣子,及金銀、茶桶、背壺、碗碟,仍許典當。典當時,與各主對明,方許典當。若有不行對明典當,及將兵器典當,受當者俱照違禁治罪。有偷當此等之物,開當之人不行舉送,收當者,將收當之人計贓治以竊盜之罪,免刺。至死者,減一等。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname