Xingbu xianxing zeli (1680)

門第一 | Zeidao 賊盜

條例/tiaoli 1 Qiangdao peichang zangwu 強盜賠償贓物

條例/tiaoli 2 Jiapu qiedao 家僕竊盜

條例/tiaoli 3 Jiapu qiangzei 家僕強賊

條例/tiaoli 4 Qinna qiangdao 擒拏強盜

條例/tiaoli 5 Shizhu baoguan 失主報官

條例/tiaoli 6 Buxu wanghuan tuolei 不許往還拖累

條例/tiaoli 7 Qiangdao queshu 強盜確數

條例/tiaoli 8 Toucheng zhizei banhai 投誠之賊扳害

條例/tiaoli 9 Jin youshou eren 禁游手惡人

條例/tiaoli 10 Da shougu ti shiqiu 打手鼓踢石毬

條例/tiaoli 11 Wugu daren 無故打人

條例/tiaoli 12 Egun suozha 惡棍索詐

條例/tiaoli 13 Qiangduo luxing funü 搶奪路行婦女

條例/tiaoli 14 Qiedao zhe junzui 竊盜折軍罪

條例/tiaoli 15 Qiangduo ji zhini taoren 搶奪及指匿逃人

條例/tiaoli 16 Qiangduo qiedao mianqi bingni 搶奪竊盜免其並擬

條例/tiaoli 17 Sheqian shehou sanci qiedao 赦前赦後三次竊盜

條例/tiaoli 18 Miansi qiedao geifa weinu 免死竊盜給發為奴

條例/tiaoli 19 Qindao qianliang 侵盜錢糧

條例/tiaoli 20 Jianshou dao cangku qianliang 監守盜倉庫錢糧

條例/tiaoli 21 Qindao qianliang ruji 侵盜錢糧入己

條例/tiaoli 22 Changren dao qianliang 常人盜錢糧

條例/tiaoli 23 Jiangyi duiming qingxiao 匠藝對明傾銷

條例/tiaoli 24 Dang diaoshu sheli sun dengwu 當貂鼠猞猁猻等物

條例/tiaoli 25 Taoren baizhou qiangduo 逃人白晝搶奪

條例/tiaoli 26 Toupao rensen 偷刨人參

條例/tiaoli 27 Wenna zishou 聞拏自首

條例/tiaoli 28 Tuhu zaisha haosheng 屠戶宰殺好牲

條例/tiaoli 29 Beizhu touying 背主投營

條例/tiaoli 30 Youmai renkou 誘賣人口

條例/tiaoli 31 Qiren youren fanmai 旗人誘人販賣

條例/tiaoli 32 Kai yaozi mairen 開窑子賣人

條例/tiaoli 33 Wangshuo xuyan 妄說虛言

條例/tiaoli 34 Changping dengcheng bingding weidao [昌平]等城兵丁為盜

條例/tiaoli 35 Linghu zhizhu weidao 另戶之主為盜

條例/tiaoli 36 Zaitun nupu weidao 在屯奴僕為盜

條例/tiaoli 37 Toushou qiangdao yizhu zhizui 投首強盜伊主治罪

條例/tiaoli 38 Qiangdao shifan tun boshiku chufen 強盜事犯屯撥什庫處分

條例/tiaoli 39 Juzhu zhiren weidao 居住之人為盜

條例/tiaoli 40 Qiren yi qie bao qiang 旗人以竊報強

條例/tiaoli 41 Pijiaren deng chengwai guosu 披甲人等城外過宿

條例/tiaoli 42 Dao neifu jinyin qimin 盜內府金銀器皿

條例/tiaoli 43 Qiangdao buxu wangban 強盜不許妄扳

條例/tiaoli 44 Qiangdao shangren weisi 強盜傷人未死

條例/tiaoli 45 Qiangdao zishou 強盜自首

條例/tiaoli 46 Qiedaozang shao tingshang 竊盜贓少停賞

條例/tiaoli 47 Nahuo chidao shangren shangyin 拏獲持刀傷人賞銀

條例/tiaoli 48 Touzai rensen maoyi 偷載人參貿易

條例/tiaoli 49 Shanhaiwei shu bingmin toupao rensen 山海衛屬兵民偷刨人參

條例/tiaoli 50 Caizong guanbing zhizui 採蹤官兵治罪

條例/tiaoli 51 Toupao rensen tijing shenli 偷刨人參提京審理

條例/tiaoli 52 Jue qiandai fenmu 掘前代墳墓

條例/tiaoli 53 Nupu jue jiazhang fenmu 奴僕掘家長墳墓

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname