Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 26 Toupao rensen 偷刨人參

一、凡旗下、民人,越渡禁約山河,打獵刨參,已得者,將財主併率領頭目擬絞監候,秋後處決;為從之人,係旗下,枷號一個月,鞭一百;係[奉天府][海澄]等處之民,枷號兩個月,責四十板,牲畜等物,併所得之物,俱入官;係內地民人,并妻入官。奴僕,其主知而差去,係官,交與該部。平人,係旗下,鞭八十;係民,責三十板,將所去奴僕枷號一個月,鞭一百,人、牲畜、所得之物,一併入官。其主知而差去,巧供不知者,係旗下人,鞭一百;係民,責四十板。其主不知者,將所去奴僕枷號兩個月,鞭一百,牲畜、所得之物入官。若未得採參者,將財主併率領頭目,係旗下人,枷號兩個月,鞭一百;係民,不分奉天府等處、內地民,各枷號一個月,責四十板,將妻一併入官。為從者,各枷號一個月。係旗下人,鞭一百,係民,責四十板。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname