Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 29 Beizhu touying 背主投營

一、凡民人、奴僕背主投營,挾制主人,勒索原契、妻子、財物,不分首從,得財與未得財,俱立斬。若止背主投營,無挾制勒索者,枷號四十日,責四十板,交還原主。其奴僕背主投營,該營先雖不知,後知而不發,應交與該部議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname