Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 1 Luanyong jiagun 亂用夾棍

一、部內監禁人犯,不用枷號,俱照常用細鍊。強盜、竊盜、人命等事,先在別衙門招認,後竟改供,或証據已明,不吐真情,再三詳究,始行夾訊,其餘小事亂用夾棍者,以故違題參治罪。所用竹板,長五尺五寸,大頭闊二寸,小頭闊一寸五分,重不過二斤。其在外衙門,止許督撫、按察司、正印官於強盜、人命酌用夾棍,其大小衙門所用刑杖,並罪犯木枷,俱照部內遵行。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname