Xingbu xianxing zeli (1680)

門第十〇 | Duanyu 斷獄

條例/tiaoli 1 Luanyong jiagun 亂用夾棍

條例/tiaoli 2 Zuoer dengguan buyong jiagun zanzhi 佐貳等官不用夾棍拶指

條例/tiaoli 3 Zhongzui suolian 重罪鎖鍊

條例/tiaoli 4 Gesheng reshen 各省熱審

條例/tiaoli 5 Weijing faluo yu reshen 未經發落遇熱審

條例/tiaoli 6 Gesheng juti shijian yu reshen 各省具題事件遇熱審

條例/tiaoli 7 Yunjun yu reshen 運軍遇熱審

條例/tiaoli 8 Qindao renfan yu reshen 侵盜人犯遇熱審

條例/tiaoli 9 Aizhi reshen 挨至熱審

條例/tiaoli 10 Gesheng gongzhao zuiming 各省供招罪名

條例/tiaoli 11 Fensong kougong kanyu jietie 分送口供看語揭帖

條例/tiaoli 12 Nizui shaoyou weixie 擬罪稍有未協

條例/tiaoli 13 Chengwen chuancuo 承問舛錯

條例/tiaoli 14 Shijian gaipi shenli 事件改批審理

條例/tiaoli 15 Ganlian jixing shifang 干連即行釋放

條例/tiaoli 16 Xiaoshi sanshen 小事散審

條例/tiaoli 17 Gufa zhouxian jianjin 故發州縣監禁

條例/tiaoli 18 Qianlian qubao 牽連取保

條例/tiaoli 19 Funü xiaoshi daishen 婦女小事代審

條例/tiaoli 20 Panfan jiachan 叛犯家產

條例/tiaoli 21 Dao'an yinguan shenli 盜案印官審理

條例/tiaoli 22 Wuliang weidao 誣良為盜

條例/tiaoli 23 Fanyi sixing zeidao 番役私刑賊盜

條例/tiaoli 24 Shenni tanguan duli 審擬貪官蠹吏

條例/tiaoli 25 Liutu daosui banze 流徒到所板責

條例/tiaoli 26 Weikai lijue jianhou 未開立決監候

條例/tiaoli 27 Qixia youfan qiangdao zui tingqi jiebu 旗下有犯強盜罪停其解部下半條移入[康熙]二十六年

條例/tiaoli 28 Jianbi fanren 監斃犯人

條例/tiaoli 29 Jianmen bisi renfan 監門斃死人犯

條例/tiaoli 30 Chufen qianchai guanyi 處分僉差官役

條例/tiaoli 31 Shanqu bingcheng 擅取病呈

條例/tiaoli 32 Yong xiachuang 用柙牀

條例/tiaoli 33 Shengjing waisheng qiushen [盛京]外省秋審

條例/tiaoli 34 Jifa qiuliang 給發囚糧

條例/tiaoli 35 Yizhi yufan 醫治獄犯

條例/tiaoli 36 Zhengyue liuyue tingxing 正月六月停刑

條例/tiaoli 37 Qiuhou zhengfa 秋後正法

條例/tiaoli 38 Qiyue zhengfa 七月正法

條例/tiaoli 39 Wenguan yanchi jianjin 問官遲延監禁

條例/tiaoli 40 Yisi fushui shensi 縊死赴水身死

條例/tiaoli 41 Jianshi 檢屍

條例/tiaoli 42 Yushe jianjin 遇赦監禁

條例/tiaoli 43 Duizhi fanren qiushen 對質犯人秋審

條例/tiaoli 44 Qiren zhengfa 旗人正法

條例/tiaoli 45 Jiaowei buxing jina 校尉不行即拿

條例/tiaoli 46 Shanru yamen 擅入衙門

條例/tiaoli 47 Zhaijie 齋戒下半條移入[康熙]二十九年

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname