Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 10 Gesheng gongzhao zuiming 各省供招罪名

一、凡[直隸]各省人命、強盜一切擬罪等案奏章內,止將承問官具詳、按察司招由、至按察司審擬供招、罪名,入督撫看語具題。其人命重情,必檢驗屍傷,方行定擬。初驗屍傷,即行定擬,若屍親控告,傷痕互異,再行覆檢定擬,無得復行三檢,以致拖累犯証。如有疑似之處,委別縣審理者,所委之官,帶同仵作,親詣停屍處所檢驗,不得弔屍檢驗。[直隸]各省反叛案內人犯,決過即行題報外,其餘決過人犯日期,概於年終彙報等因。具題,奉旨:人命、強盜關係重大,其各[直]省全招,俱著畫一開列疏內。餘依議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname