Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 16 Xiaoshi sanshen 小事散審

一、凡一應重犯,仍行監固外,其餘情罪輕小事件,在外散審,若各問刑衙門並無可候之處,應即完事件,不行速完,遲緩躭延,將干連人犯監禁者,聽科道官員指名題參,以憑議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname