Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 2 Zuoer dengguan buyong jiagun zanzhi 佐貳等官不用夾棍拶指

一、佐貳等官不准亂用夾棍、拶指等刑。如正印官無暇,批發佐貳審理者,呈請上司批發,然後刑審。若不呈請上司,擅用夾棍、拶指等刑審理,或佐貳等官及武弁擅設夾棍、拶指等重刑者,該督撫指名題參到日,交與該部議處。該管正印官,亦以失察情由,交與該部議。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname