Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 22 Wuliang weidao 誣良為盜

一、凡有盜案,其關係人命之事,該督撫親加詳審,務得真情,使無辜良民不至冤抑。如有地方不肖官員,仍有誣良為盜,併關係人命之事,該督撫親行審出,據實題參,將誣良官員照律例從重治罪,督撫免其議處。若督撫不自審出,或部院衙門察出,或被害之人告發,將督撫一併嚴行議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname