Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 28 Jianbi fanren 監斃犯人

一、凡審案件,承問各官將真正人犯俱審取口供後,限內監斃者,免交該部。雖在限內,並不審理取供,遲延監斃真正人犯,或將連累之人、無干之人監斃者,係某官承審,止將此官交與該部。其上司不據實題參者,交與該部。至於逾限,雖取錄口供,不行審結,將真正人犯並連累之人、無干之人監斃者,交與該部。上司不據實題參者,亦交與該部。若限內不能完結,再行展限監斃,仍照限內例交與該部。如在展限外死者,亦照逾限例交與該部。承問各官將真正人犯雖限內取有口供,不早行題結,監斃者,止將承問官交與該部。其事結具題之後監斃犯人者,免交該部。再,承問各官將真正人犯雖限內取有口供,不早行題結監斃一案內一二人者,免其議處;三四人者,罰俸三個月;五六人者,罰俸六個月;七八人者,罰俸一年;九十人以上者,降一級,留原任。其事結具題之後監斃犯人者,免其議處。凡無論人犯之多寡,一案內或監斃,或中途死者,但至三名,其承審各官俱交吏部議處。如該督撫不據實題參者,亦交與吏部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname