Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 29 Jianmen bisi renfan 監門斃死人犯

一、[京城]內凡問刑部院衙門承審官員,凡審案件雖在限內,並不取供審理,遲延逾限,雖取供不行審結,其將真正人犯雖限內取錄口供,不速行題結,以致犯人並牽連無干之人監禁斃命,或羈門斃命者,應照一案所斃人數,將承審司官俱照外官處分之例處分。若堂官不據實題參者,照督撫處分之例處分。凡現審一案內人犯監斃三四人者,司獄罰俸三個月;五六人者,罰俸六個月;七八人者,罰俸九個月;九人十人者,罰俸一年;十一人以上者,革職。在門斃命者,其該城門尉、城門校、千總,俱照司獄處分。其承審官員仍當不時嚴加巡察。若獄卒、守門人等將犯人凌虐尅減有傷,即行拘拏,照律嚴行治罪。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname