Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 42 Yushe jianjin 遇赦監禁

一、凡頒恩詔到日,赦款內應免罪囚,已經部覆明白者,逐一詳查,登時釋放,嗣行題明。如有情罪可疑者,限赦到一月內,即彙疏奏請。未經法司核覆明白者,俟法司核覆明白,文到之日,即時釋放,毋得躭延時日。如赦到奏請違限,及將無辜之人應免輕犯,仍濫行監禁者,交與該部議處。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname