Xingbu xianxing zeli (1680)

條例/tiaoli 43 Duizhi fanren qiushen 對質犯人秋審

一,凡[直隸]各省牽連叛逆案內監禁、質審犯人,仍照常監候。凡殺死人、強盜等罪監禁、質審之犯,如過三年,質審犯人未獲者,即於秋審時一并入審,或情真,或矜疑,逐一開明檔案,具題完結。

[view entire text

Table of content

Meta-information

Xu 序

Mulu 目錄

正文 - Text

第一部 | Mingli lü 名例律

第二部 | Li lü 吏律

第三部 | Hu lü 戶律

第四部 | Li lü 禮律

第五部 | Bing lü 兵律

第六部 | Xing lü 刑律

第七部 | Gong lü 工律

Index

propername

bookname

personname